Privacyverklaring Ramakers Accountancy B.V.

Algemeen

Ramakers Accountancy B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Ramakers Accountancy B.V. verwerkt.


Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Ramakers Accountancy B.V. is de ontvanger van uw gegevens en is de verwerkingsverantwoordelijke. Voor eventuele vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u altijd bij Ramakers Accountancy B.V. terecht. Ramakers Accountancy B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.


Doel verwerking persoonsgegevens

 • Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens werden ge- of verkregen. De verwerking van persoonsgegevens wordt op rechtmatigheid toetst en verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening, zullen niet worden verwerkt.
 • Ramakers Accountancy B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  • het verlenen van fiscale en boekhoudkundige diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
  • innen van declaraties;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte;


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ramakers Accountancy B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt

 • kopie paspoort/ID-bewijs
 • naam, adres en woonplaats;
 • geslacht;
 • geboorteplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door u aan ons is verstrekt;
 • bankrekeningnummers, financiële - / fiscale gegevens.


Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?

 • burgerservicenummer (BSN);

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Ramakers Accountancy B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslag verwerking persoonsgegevens

Ramakers Accountancy B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ramakers Accountancy B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Ramakers Accountancy zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Ramakers Accountancy B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Ramakers Accountancy B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ramakers Accountancy B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.


Beveiliging persoonsgegevens

Ramakers Accountancy B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Met IT-leveranciers heeft Ramakers Accountancy B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Documenten (Word en PDF) worden versleuteld verzonden per e-mail.

Vertrouwelijke stukken worden vernietigd door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Er is een afgesloten papiercontainer waarvan de inhoud wekelijks wordt geleegd en vernietigd.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor jaarrekeningen, fiscale aangiften e.d. geldt een bewaartermijn van 7 jaar voor de door Ramakers Accountancy B.V. behandelde dossiers. Na deze bewaartermijn zullen de dossiers worden vernietigd.
Verder zal Ramakers Accountancy B.V. permanente gegevens van cliënten, zoals bijvoorbeeld akten en overeenkomsten, bewaren tot 7 jaar na het beëindigen van de cliëntrelatie. De persoonsgegevens die Ramakers Accountancy B.V. in het kader van de wettelijke bewaarplicht niet meer nodig heeft, worden nog gedurende minimaal 5 jaar bewaard, om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of van mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door u aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om u desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer u vragen krijgt van bijvoorbeeld de belastingdienst die betrekking hebben op de periode waarin u een opdrachtrelatie met ons had.

Ramakers Accountancy B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Ramakers Accountancy B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Ramakers Accountancy B.V. onder e-mailadres info@ramakersaccountancy.nl of via het telefoonnummer (0475) 343301.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Ramakers Accountancy B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Ramakers Accountancy B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Aanpassing privacy statement

Ramakers Accountancy B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).


Vragen & Contact

Ramakers Accountancy B.V. heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming of Privacy Officer.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Roger Ramakers, eigenaar van Ramakers Accountancy B.V.

Dit privacy statement is op 30 mei 2018 vastgesteld.